foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
075-687020
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม

Q&A ถาม-ตอบ

Login Form

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กำหนดให้มีการนิเทศ ติดตามความก้าวหน้า การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม ความก้าวหน้าในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานและจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 และเพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับครูและผู้บริหารในสังกัด และนำข้อมูลไปใช้วางแผนการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2564