foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
075-687020
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม

ตราประจำโรงเรียน

ตราโรงเรียน

สถิติ

ผู้ชม
1
เนื้อหา
25

Login Form

Sticky Banners

มื่อวันที่ 7 พ.ค. 63 ทางโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม ได้มีการอบรมครูและผู้บริหาร ในการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)