foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
075-687020
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม

ตราประจำโรงเรียน

ตราโรงเรียน

สถิติ

ผู้ชม
1
เนื้อหา
23

Login Form

เปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 ณ หอประชุม 35 ปี ปว.