foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
075-687020
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม

ตราประจำโรงเรียน

ตราโรงเรียน

สถิติ

ผู้ชม
1
เนื้อหา
23

Login Form

ประชุมครูและบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563