foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
075-687020
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม

ตราประจำโรงเรียน

ตราโรงเรียน

สถิติ

ผู้ชม
1
เนื้อหา
23

Login Form

การประชุมทางไกลเพื่อแจ้งแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th สำหรับชั้นมัธยมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน