foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
075-687020
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม

Q&A ถาม-ตอบ

Login Form

สถานที่ตั้ง

    โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม ตั้งอยู่ เลขที่ ๔ ถนนอ่าวลึก–พระแสง ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ ตรัง–กระบี่ โทรศัพท์๐๗๕๖๘๗๐๒๐ โทรสาร ๐๗๕๖๘๗๓๗๐ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. website : www.pv.ac.th เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เนื้อที่ ๑๖๘ ไร่ เขตพื้นที่บริการ ๒๐ หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลปลายพระยา หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑2 ตำบลเขาเขน หมู่ที่ ๑, ๒, ๘ และตำบลคีรีวง หมู่ที่ ๑, ๓, ๔, ๖, ๘, ๑๒


ประวัติการก่อตั้ง

    โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ได้รับอนุมัติจากกระทรวง ศึกษาธิการให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2519 โดยตอนแรกได้อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านบางเหียน เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว รับนักเรียนแบบสหศึกษา ในปีการศึกษาแรกรับนักเรียนได้ 22 คนมีครูประจำ 4 คน โดยมีนายวิสูตร ขนอม อาจารย์ 1 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ในปีเดียวกันโรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้าง อาคารเรียนถาวร แบบ 216ก 6 ห้องเรียน 1 หลัง บ้านพักครู 2 หลัง บ้านพักนักการภารโรง 1 หลัง ห้องส้วมนักเรียน 1 หลัง โดยใช้ที่ดินกระทรวงศึกษาธิการ เนื้อที่ 168 ไร่ ห่างจากที่เรียนชั่วคราวประมาณ 1 กิโลเมตร เมื่อการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบแล้วเสร็จ จึงได้ย้ายที่เรียนไปยังที่สร้างใหม่เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2520 ในขณะนั้นมีครู 6 คน


สภาพปัจจุบัน

    ปัจจุบันโรงเรียนจัดการศึกษา 2 ระดับคือ มัธยมศึกษาต้อนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย มีห้องเรียน 33 ห้อง (7-6-6, 5-5-4) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมี 2 แผนการเรียน คือ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และแผนการเรียนศิลป์ภาษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมี 3 แผนการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ แผนการเรียนศิลป์ภาษา และแผนการเรียนศิลป์ทั่วไป โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนทั้งสิน 1,029 คน
    โรงเรียนมีผู้บริหารจำนวน 3 คน ข้าราชการครู จำนวน 44 คน บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1 คน ลูกจ้างประจำจำนวน 1 คน พนักงานราชการ จำนวน 5 คน ครูอัตราจ้าง จำนวน 2 คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 12 คน ครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 คน และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 1 คน รวมทั้งหมด 70 คน
   โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม บรรยากาศที่ร่มรื่น เป็นธรรมชาติ อากาศเย็นสบาย มีลมพัดผ่านตลอดปี มีทัศนียภาพที่งดงาม โดยมีการจัดสรรพื้นที่ 168 ไร่ ออกเป็น พื้นที่อาคารเรียนและสนามฟุตบอล 33 ไร่ พื้นที่สระน้ำ 10 ไร่ พื้นที่สนามฟุตบอลเทศบาล 15 ไร่ สวนปาล์มน้ำมัน 96 ไร่ พื้นที่ลำธาร เศรษฐกิจพอเพียง และอื่น ๆ 14 ไร่
   โรงเรียนได้เข้าสู่ระบบประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ได้มีการรายงานผลการประเมินตนเองไปยังต้นสังกัดและสาธารณชนภายนอก ได้บริหารการศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและเป็นโรงเรียนนำร่องการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน SBM มีการนำระบบ Top Star มาใช้ในการบริหารโรงเรียน มีการแบ่งสายงานการบริหารออกเป็น 4 กลุ่มงาน และ 1 ฝ่าย คือ กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป และฝ่ายกิจการนักเรียน แต่ละกลุ่มงานจะมีรองผู้อำนวยการหรือหัวหน้าฝ่าย ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการเป็นผู้ดูแล และกำกับติดตามให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน โดยความเห็นขอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเกษตรกรรมอยู่ในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยามีประชากรประมาณ ๓8,34๗ คนบริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนมีรายได้จากอาชีพหลักของชุมชน ส่วนใหญ่มีรายได้จากการทำสวนปาล์มน้ำมันและสวนยางพารา การค้าขาย และการรับจ้างงานทั่วไป ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประเพณีชักพระ ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประเพณีลอยกระทง และประเพณีแห่เทียนพรรษา
    ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีนักเรียนนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.73 ชุมชนประกอบด้วยสถานประกอบการ แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในชุมชนโรงงานปาล์มน้ำมัน ปราชญ์เศรษฐกิจพอเพียงการเลี้ยงด้วงสาคู การเลี้ยงจิ้งหรีด วัด สถานีอนามัย อู่ซ่อมรถยนต์และจักรยานยนต์ สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้โรงเรียนเช่น ถ้ำปราสาทนาฬาคีริง และน้ำตกบางเท่าแม่ เป็นต้น