foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
075-687020
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม

Q&A ถาม-ตอบ

Login Form


พันธกิจ (Mission)

  1.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสาร 2 ภาษา ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม มีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสังคมโลก มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ จนสามารถพัฒนาศักยภาพตามความถนัดของตนเองสู่
สังคมโลก
  2.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจรรยาบรรณวิชาชีพ สู่มาตรฐานวิชาชีพ มีความรู้ทักษะในการ
พัฒนาวิชาชีพตนเอง สามารถร่วมมือรวมพลังกันเป็นเครือข่าย ที่จะยกระดับ คุณภาพและประสิทธิภาพของการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ศตวรรษที่ 21
  3.พัฒนาองค์กรที่มีระบบและมีคุณภาพอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม
  4.พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ตามมาตรฐานของหลักสูตร และมาตรฐานสากล ทักษะการคิด
การสื่อสาร ทักษะในศตวรรษที่ 21 และความรู้คู่คุณธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน


เป้าประสงค์ของโรงเรียน (Corporative Objective)

  1.นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร สู่สากล ตามความถนัดของตนเอง มี
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และทักษะสู่สากล โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  2.ครูและบุคลากรทางการศึกษามี ความรู้ ความสามารถ ทักษะการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล มีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ผ่านการร่วมมือรวมพลังเป็นเครือข่ายเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพที่มั่นคงอย่างยั่งยืน
  3.โรงเรียนมีนวัตกรรมการบริหารจัดการที่มีระบบอย่างมีคุณภาพ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน
  4.หลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการเรียนรู้ และมาตรฐานสากล ผ่านการ
ร่วมมือรวมพลังในการพัฒนาการศึกษาร่วมกับชุมชน สถาบันการศึกษา องค์กรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานของหลักสูตรและมาตรฐานสากล


กลยุทธ์ของโรงเรียน

  1.นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและส่งเสริม ให้ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพตามหลักสูตร
สถานศึกษา และหลักสูตรมาตรฐานสากล
  2.ครูทุกคนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีจรรยาบรรณวิชาชีพ สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องใน
ศตวรรษที่ 21 และเทียบเคียงสากล
  3.พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพโดยใช้นวัตกรรมและเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  4.พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล โดยการร่วมมือ รวมพลัง


เอกลักษณ์(โรงเรียน)

    สะอาด บรรยากาศร่มรื่น อยู่บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 


อัตลักษณ์(นักเรียน)

    มารยาทดี มีทักษะชีวิต เปี่ยมจิตสาธารณะ


กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ)

1. โครงการส่งเสริมความสามารถในการอ่าน เขียน และการสื่อสารภาษาไทย
2. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
3. โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ
4. โครงการยกระดับคุณภาพการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์
5. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. โครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT
7. โครงการเปิดบ้านวิชาการ (Open House)
8. โครงการส่งเสริมการพัฒนาอัจฉริยภาพทักษะด้านเทคโนโลยี
9. โครงการเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
10.โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ
11.โครงการฝึกทักษะชีวิตและอาชีพบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
12.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนผ่านระบบกิจกรรม
13.โครงการพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
14.โครงการแนะแนวเพื่อรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม
15.โครงการรับนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2565
16.โครงการปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่
17.โครงการนักเรียนพิเศษเรียนร่วม
18.โครงการ 1 ครู 1 สื่อ 1 นวัตกรรม

19.โครงการนิเทศภายใน
20.โครงการอบรมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning สู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และทักษะสากลในการเป็นพลโลก
21.โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบสะตีมศึกษา (STAEM)
22.โครงการสนับสนุน ส่งเสริม การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ภายใต้สภาวะวิกฤต Covid-19
23.โครงการส่งเสริมการแก้ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยกระบวนการวิจัย
24.โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพของโรงเรียน
25.โครงการ ปว. ร่วมใจสานสายใยปลอด มผ 0 ร มส
26.โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับ ScQA
27.โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพห้องสมุดสู่การเรียนรู้
28.โครงการสวนพฤกษศาสตร์เพื่อการเรียนรู้
29.โครงการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ระบบการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
30.โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
31.โครงการเล่าขานตำนานชุมชน
32.โครงการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา
33.โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
34.โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา
35.โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้งระบบ
36.โครงการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
37.โครงการจ้างบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
38.โครงการศึกษาดูงาน
39.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
40.โครงการค่าใช้จ่ายระบบสาธารณูปโภคและน้ำมันเชื้อเพลิง
41.โครงการซ่อม บำรุงรักษายานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิง
42.โครงการสนับสนุนการจัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอน
43.โครงการเสริมสร้างสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
44.โครงการป้องกันโรคอุบัติใหม่
45.โครงการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครอง ชุมชน ชมรมศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครองและครูเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
46.โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา
47.โครงการส่งเสริม สนับสนุนด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา
48.โครงการปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
49.โครงการจัดสร้างห้องเรียนพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ
50.โครงการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเกษตร
51.โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค

52.โครงการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ระบบการบริหารงานกลุ่มงาน
53.โครงการระดมทุนและทรัพยากรเพื่อการศึกษา
54.โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้งระบบ
55.โครงการส่งเสริมนักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม
56.โครงการ 1 ห้องเรียน 1 กิจกรรมต่อ 1 ภาคเรียน
57.โครงการนักเรียนดีเด่น (คนดีศรี ปว.)
58.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
59.โครงการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการใช้ชีวิตในสังคม
60.โครงการ To be number one
61.โครงการโรงเรียนสีขาว
62.โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
63.โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
64.โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน