foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
075-687020
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม

Q&A ถาม-ตอบ

Login Form

 
     ภายในปี 2567 โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มุ่งพัฒนานักเรียนทุกคนให้เป็นคนดี มีปัญญา และได้พัฒนาศักยภาพตามความถนัดของตนเองอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน