foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
075-687020
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม

Q&A ถาม-ตอบ

Login Form

โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม ได้รับการตรวจ นิเทศ ติดตาม จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวักกระบี่ ในการจัดการเรียนการสอนช่วงไวรัสโควิด19 ระบาด


     

     

 

ดูภาพเพิ่มเติม