foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
075-687020
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม

Q&A ถาม-ตอบ

Login Form

 

 ประนตน้อมพร้อมจิตลิขิตสาร
ดำริกานท์ก้มเกศพิเศษหมาย
นบบูชาพระคุณครูมิรู้วาย
ทั้งจิตกายตั้งมั่นกตัญญู
 
22 มิถุนายน 2566
 

รับชมภาถกิจกรรมเพิ่มเติม