foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
075-687020
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม

Q&A ถาม-ตอบ

Login Form

รายงานผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการป้องกัน เฝ้าระวัง และติดตาม ช่วยเหลือเด็กออกกลางคัน “พาน้องกลับมาเรียน”
ชวนน้องกลับมาเรียน Come back to PW School. โดยคุณครูนรีรัตน์ บุญเพชรแก้ว