foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
075-687020
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม

Q&A ถาม-ตอบ

Login Form


ให้นักเรียนมารายงานตัวในวันที่ 29 มีนาคม 2566 เอกสารที่ใช้ในการรายงานตัว คือ บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน