foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
075-687020
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม

Q&A ถาม-ตอบ

Login Form

ผลการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวน 927 คน

พรรค ICU PLUS  เบอร์ 1 ได้คะแนน 718
พรรคดอกส้านดอกใหม่ เบอร์ 2 ได้คะแนน 146