foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
075-687020
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม

Q&A ถาม-ตอบ

Login Form

การดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุมการสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

No Gift Policy ดาวน์โหลดไฟล์

 

ป้ายประชาสัมพันธ์นโยบาย NO GIFT POLICY งดรับ งดให้ของขวัญ เพื่อสร้างค่านิยมสุจริต โปร่งใส

การประชุมขับเคลื่อนโยบาย NO GIFT POLICY งดรับ งดให้ของขวัญ เพื่อสร้างค่านิยมสุจริต โปร่งใส

การประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ NO GIFT POLICY งดรับ งดให้ของขวัญ เพื่อสร้างค่านิยมสุจริต โปร่งใส