foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
075-687020
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม

Q&A ถาม-ตอบ

Login Form

รายงานการการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2566 ดาวน์โหลดไฟล์

 

ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์